inhoud van de Bijbel

De Bijbel lijkt een dik boek. Eigenlijk zijn het 66 boeken in een band. Een handzame bibliotheek, zou je kunnen zeggen. Het woord Bijbel is daarvan ook afkomstig. Het oude Griekse woord ‘Biblia’ betekent boeken. 

Oude Testament 

De Bijbel is verdeeld in twee hoofddelen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament gaat over de tijd vóór de geboorte van Jezus Christus. Hij is de Zoon van God. 

Het Oude Testament beschrijft eerst hoe  God hemel en aarde, en  de mens geschapen heeft. Het grote doel van de schepping is dat heel de schepping  leeft tot eer van God. Dat wil zeggen: in liefde en volkomen harmonie met Hem en ook onderling. Maar de mens verbrak die verhoudingen scheurde zich los van God, de Bron van het leven. De volmaakte schepping werd hierdoor verwoest. Dood en verderf deden hun intrede (de zondeval, hierover kun je lezen in het boek Genesis, hoofdstuk 3). Maar God beloofde herstel door Jezus Christus. Deze belofte loopt als een rode draad door het Oude Testament.  

Nieuwe Testament  

In het Nieuwe Testament wordt de belofte vervuld in de geboorte van Jezus Christus. De Zoon van God kwam als Mens op de wereld. Ook het leven, de daden en het spreken van Jezus op aarde worden in het Nieuwe Testament beschreven. Door Zijn lijden, sterven en weer opstaan uit de dood overbrugde Hij de kloof tussen God en mensen. Alleen door het geloof in Jezus Christus wordt ook onze relatie met God hersteld. Dan ben je pas echt gelukkig! 

In het vervolg van het Nieuwe Testament wordt de ontwikkeling van de kerk in de eerste eeuw na Christus beschreven. Verschillende brieven gaan over het leven van de christelijke gemeenten en ook hierin wordt het onderwijs van Jezus Christus verder uitgelegd. Het laatste Bijbelboek, Openbaring, beschrijft voornamelijk de toekomst. Jezus zal terugkomen op de aarde. Na Zijn wederkomst zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn, daarin krijgt ieder die Hem volgt een plaats.