Hoe gebruik je de Bijbel?

Om een Bijbelboek op te zoeken, kun je voorin de Bijbel bij de inhoudsopgave kijken. Elk Bijbelboek is verdeeld in hoofdstukken. Deze worden aangegeven met dikgedrukte cijfers. Ieder hoofdstuk is weer ingedeeld  in stukjes met een nummertje ervoor. Dat zijn de ‘verzen’.  

Voorbeeld I: Het eerste hoofdstuk en daarvan het eerste vers noteren we zó: Genesis 1:1. Als je dit opzoekt lees je: In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
Voorbeeld II: Zoek je in het Nieuwe Testament het vierde boek op dan vind je JOHANNES. Als je hierin het derde hoofdstuk en daarvan het zestiende vers opzoekt, vind je een van de bekendste verzen: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. De notatie hiervan is dan als volgt: Johannes 3:16.

Van sommige Bijbelboeken zijn er twee of zelfs drie met dezelfde naam. In het Oude Testament SamuëlKoningen en Kronieken en in het Nieuwe Testament zelfs drie boeken. Deze boeken worden verdeeld door er een nummer voor te zetten, zoals 1 Samuël en  2 Samuël; en 1 Johannes, 2 Johannes en 3 Johannes.
1 Petrus 1:21 wil dan zeggen: Het eerste boek van Petrus, hoofdstuk 1 vers 21. Daar lees je dan: Die door Hem (Jezus) gelooft in God, Welke Hem opgewekt heeft uit de doden, en Hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou.